مدیریت لهجه به شیوه شاگرد و استادی

30,900 تومان 14,700 تومان

مدرس : سید محمد هاشمی
مخاطبان : دانشجویان ، سخنرانان ، معلمان ، مدیران ، مشاوران
نوع محصول : MP3
مدت زمان آموزش : حدود 50 دقیقه
نوع تدریس : تدریس شاگرد و استادی (حضور یک شاگرد که مشکل  لهجه دارد )

مدیریت لهجه به شیوه شاگرد و استادی

30,900 تومان 14,700 تومان