تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودک یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل در حوزه های تربیت است زیرا نقشی مهم در آینده و سعادت و شقاوت کودک دارد. تلویزیون، ماهواره و اینترنت، از ویژگی های عصری است که در آن زندگی می کنیم و به نظر می رسد باید آگاهی و تربیت جنسی را از طریق صح…

کودک

کودکی دوران طلایی آموزش است با این تفاوت که کودکان بیشتر بازی محور هستند و تمام آموزش ها را از طریق ذوق بازی و هیجان یاد می گیرند. بازی مجموعه ای از حرکت ها و فعالیت های جسمی و ذهنی است که موجب شادی، سرزندگی، لذت و ارتباط با دیگران می شود. …